Etični kodeks stranke

V stranki verjamemo, da je zaveza etičnemu ravnanju ena od najpomembnejših vrednot  delovanja vseh članov in partnerjev stranke, zato znotraj nje ustvarjamo trdne etnične standarde. Smo mnenja, da neetično oz. nezakonito ravnanje posameznika krni zaupanje javnosti v celotno stranko in njeno poslanstvo. Zato sta naš trdni namen in zaveza, da ima vsaka kršitev standardov, zajetih v etičnem kodeksu (v nadaljevanju: kodeks), neizogibne posledice, tudi s pravnimi sredstvi. Imamo ničelno toleranco do korupcije, kršitev človekovih pravic, vključno s kršitvami pravnih norm, in pravil na področju varovanja okolja, zdravja in premoženja ljudi. Imamo jasen skupni interes, da okrepimo in varujemo etične temelje ter zaščitimo naše ključne vrednote. Zavezani smo k promociji in spodbujanju etičnega ravnanja in imamo iskren namen, da postanemo žarišče pozitivnih sprememb. Pri tem pričakujemo množično podporo somišljenikov.

I. Etično ravnanje je temelj zaupanja

Z namenom zagotavljanja zaupanja smo skupaj z drugimi interesnimi skupinami, ki jih vzajemno podpiramo (različni politični in drugi organi, nevladne organizacije ter predstavniki civilne družbe), odločeni ravnati odkrito in pošteno in enako ravnanje pričakujemo tudi od vseh interesnih skupin in posameznikov, ki bodo delovali pod našim okriljem. Naši napori bodo verodostojni le v primeru, da bomo ravnali skladno z zakonodajo, odkrito, odgovorno, iskreno, pošteno, pravično, spoštljivo, skrbno in zanesljivo. Za svoja dejanja prevzemamo odgovornost. Kodeks predstavlja smernice, skladne z zakonodajo, človekovimi pravicami in etiko, skupaj z našo zavezo moralnemu in družbeno odgovornemu ravnanju. Okoljsko in družbeno odgovornost dojemamo kot pogoj za trajnostni razvoj, ki za nas pomeni zavezo k uravnoteženi integraciji okoljskih, socialnih in gospodarskih dejavnikov. Stremimo k zagotavljanju učinkovitejše okoljske varnosti, ob hkratnem izpolnjevanju pomembnih družbenih ciljev, kot so: skrb za okolje, odpravljanje revščine, vzdržna gospodarska rast, krepitev varnosti, enakopravnost in pravična obravnava morebitnih kršitev človekovih pravic.

Zavedamo se, da se kot zelena stranka soočamo s tveganji na področju zdravja, okolja in varnosti ter da delujemo tudi na področjih, v katerih so vprašanja človekovih pravic osrednja skrb. Posebej pozorni smo do pojavov korupcije, do katere imamo ničelno stopnjo tolerance. Nasprotujemo tudi nepoštenemu ali prikritemu dogovarjanju, kršitvam človekovih pravic, in ogrožanju zdravja, varnosti in stabilnosti okolja. K etičnemu ravnanju smo zavezani tudi v primeru, da bi ta zaveza postavila stranko v nekonkurenčen položaj v odnosu do drugih strank ali prispevala k izgubi volilnih glasov. Z namenom, da vključimo naše etične vrednote v naše vsakodnevno delo, bomo vzpostavili celovit etični nadzorni sistem, katerega osnova je kodeks. Za področje etike in skladnosti z zakonodajo ter njuno implementacijo in nadzor je odgovoren izvršilni odbor stranke.

II. Smernice kodeksa

Kodeks predstavlja načela in vrednote stranke, ki predstavljajo osnovo za njeno delovanje, ki mora biti skladno z zakonodajo in njenim programom oz. statutom stranke. V primeru, da član stranke naleti na večjo etično zagato, si mora odgovoriti na naslednja vprašanja:

V čem je težava? Zakaj se mu zdi odločitev etično sporna in kako ga situacija zadeva? Ali dejansko ne ve, kako ravnati ali samo nima volje ravnati po svoji vesti? Na koga vse bi lahko vplivala njegova odločitev? Kakšne bi bile potencialne posledice njegove odločitve za ožje (delovno) in širše (družbeno) okolje? Kako bi se počutil po sprejetju morebitne sporne odločitve? Ali bi lahko odkrito in s čisto vestjo delil svojo odločitev z družino, prijatelji in sodelavci? Ali bi po potrebi lahko podal argumentirano obrazložitev za svojo odločitev? Kako bi odločitev vplivala na njega samega, v kolikor bi jo sprejel nekdo drug? Kako bi se počutil, če bi se njegova odločitev pojavila pod drobnogledom medijev? Ali jo je v javnosti pripravljen zagovarjati in nenazadnje, kako je določen problem reguliran v kodeksu in zakonodaji?

V primeru, da se posameznik sooči z nečem nevarnim, neetičnim, potencialno škodljivim, nezakonitim in neskladnim s programom oz. statutom stranke, je o problemu dolžan spregovoriti.

III. Etične vrednote  

Dolžnost
Pri svojem političnem delovanju težimo k transparentnosti in odgovornosti. Ob tem sprejemamo skupno in osebno odgovornost za etičnost, kakovost in smotrnost svojih odločitev in ravnanj. Od vseh članov se pričakuje, da je njihovo ravnanje skladno s kodeksom. Ob zaznavi kršenja zapisanih vrednot, se mora vsak član zagovarjati pred za to določenim organom stranke.

Iskrenost
Pri vstopanju v interakcije s posameznikom ali skupino smo iskreni, med nami stalno in dosledno poteka vzajemna odkrita komunikacija. Odločeni smo, da je iskrenost temelj našega vzajemnega zaupanja, na katerem gradimo in varujemo dober ugled in svojo moralno držo.

Odgovornost
Odgovorni smo za izboljšanje varnosti in zaščito okolja ter odpravi zaznanim kršitvam človekovih pravic, pri čemer moramo upoštevati argumentirana pričakovanja naših članov in javnosti. Z vključitvijo trajnostnega pristopa ravnamo odgovorno na način, ki vključuje vse segmente naše družbe s poudarkom na skrbi za okolje, ki je naša prioriteta. Odgovorni smo tudi drug do drugega, držimo se dogovorjenega, naj bo to v ustni ali pisni obliki.

Kakovost okolja
Pomembno nam je dobro stanje voda, zraka in tal, še posebej pomembno mesto zavzema skrb za varstvo okolja. Varujemo naravo in svoja ravnanja prilagajamo, tako da ohranjamo naravne sisteme in s tem naravno ravnovesje, ki omogoča življenje.

Pravičnost
Delamo pravično in pošteno tudi takrat, ko je govora o politični konkurenci. Zavezani smo pravičnemu presojanju, sprejemanju raznolikosti ter enakovredni obravnavi in dajanju enakih priložnosti posameznikom idr. pravnim subjektom. Pravičnost smo pripravljeni braniti. Naši odnosi temeljijo na vzajemnem zaupanju. Slednjega imamo tudi v odnosu do naših zunanjih sodelavcev.

Poštenost
Zaupanje drugih si pridobimo s poštenim ravnanjem, ki je v skladnosti med mislimi, besedami in dejanji. Etični standardi so postavljeni pred parcialnimi in celo organizacijskimi cilji. Pošteno delovanje pogosto zahteva moralni  pogum, voljo da delamo prav in živimo po etičnih načelih navkljub velikim pritiskom, da bi delali drugače.

Skrbnost
Mnenju različnih interesnih skupin smo vedno pripravljeni prisluhniti. Usmerjeni smo k razumevanju okoljskih, političnih, socialnih, zdravstvenih, psihičnih in čustvenih posledic pri vseh interesnih skupinah. Stremimo k doseganju političnih ciljev na način, ki povzroča najmanj škode in ima najboljše učinke na ljudi in okolje.

Spoštovanje drugih
Vsakdo je deležen spoštljive obravnave. Spoštujemo človekovo dostojanstvo, avtonomijo, zasebnost in pravice. Druge, s katerimi smo v interakciji, obravnavamo tako, kot bi želeli, da oni obravnavajo nas. Spoštovanje je osnova našega ekipnega duha in partnerstva.

Spoštovanje zakonov
Odločeni smo delovati znotraj zakonodajnega okvirja. Obvezujemo se iskanju vedno boljših in učinkovitejših predpisov za dobrobit ljudi in okolja. Na regulativne ukrepe gledamo kot na osnovo našega delovanja.

Zanesljivost
Nenehno sledimo odličnosti in si prizadevamo povečati znanje in zaupanje ter nuditi zanesljivost in dostopnost vsem članom in sodelavcem. Vključitev naših vrednot v vedenje ljudi, ki delajo z nami ali za nas na vseh ravneh družbenega delovanja, je pri našem delovanju ključnega pomena. Odločeni smo vlagati trud v uresničevanje naših zavez.

IV. Načela etičnega ravnanja

Človekove pravice
Zavezani smo k spoštovanju človekovih pravic vseh skupin ljudi in od njih zahtevamo vzajemno spoštovanje. Te pravice vključujejo niz civilnih, političnih, ekonomskih, socialnih, kulturnih pravic, mdr.: pravico do človekovega dostojanstva, pravico do življenja, pravico do svobode in varnosti ljudi, pravico dostopati do najvišjega možnega zdravstvenega standarda, pravico do pravičnih in ugodnih delovnih razmer, pravico do pravičnih plač in dostojnega življenja, pravico do ustreznega življenjskega standarda ter pravico do svobodnega izražanja. Naš cilj ni samo podpiranje človekovih pravic, ampak tudi njihovo aktivno promoviranje in udejstvovanje. Podpiramo zaščito in obsojamo vsakršno zlorabo človekovih pravic.

Dostojanstvo in vzajemno spoštovanje
Zavezani smo zagotavljanju delovnega okolja, ki temelji na vzajemnem zaupanju in v katerem je vsak, ki dela z nami ali za nas, obravnavan z dostojanstvom in spoštovanjem. Med nami in vsemi notranjimi ter zunanjimi interesnimi skupinami oz. posamezniki velja zaupanja vreden odnos, obravnavamo jih s spoštovanjem ter od njih v zameno pričakujemo prav takšno ravnanje. V odnosu do nadlegovanja ali kakršnih koli drugih aktivnosti, ravnanj in obnašanj, ki so ponižujoča, žaljiva, zastrašujoča ali sovražna, velja ničelna toleranca.

Enakopravno obravnavanje
Zavezani smo boju proti diskriminaciji in spoštujemo vrednote raznolikosti. Naši člani so državljani ne glede na njihovo etnično in versko pripadnost, različno prepričanje, kulturo idr. socialne karakteristike. Zavezani smo prepovedi in preprečevanju vsakršne diskriminacije, npr. na osnovi rasne pripadnosti, spola, starosti, jezika, političnega ali drugega prepričanja, socialnega porekla, premoženja, spolne usmerjenosti ali kakšnih drugih usmeritev in statusov, ki so del obče veljavnih človekovih pravic.

Javnost dela
Z javnim, zakonitim, strokovnim, pravičnim, vljudnim in korektnim delom pridobivamo naklonjenost, ugled in spoštovanje javnosti ter javnost sprejemamo kot obliko nadzora nad svojim delom.

Korupcija in podkupovanje
Nikoli ne delujemo na koruptiven način in ne toleriramo koruptivnega delovanja v kakršni koli obliki, ne glede na obseg ali raven delovanja, tako zasebnega kot javnega sektorja. Zase ali za koga drugega ne zahtevamo nobenih privilegijev in smo nedovzetni za vse oblike podkupovanja. Zavezani smo ničelni toleranci do korupcije in podkupovanja.

Medsebojni odnosi
Naši medsebojni odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju, pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnemu zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki ter spoštljivi komunikaciji.

Trajnostni razvoj
Zavezani smo trajnostnemu razvoju. Svoje cilje uresničujemo na način, da ne ogrožamo potreb prihodnjih generacij. Da bi to dosegli, združujemo okoljske, socialne ter gospodarske dejavnike in sprejemamo odločitve z namenom skrbi za ljudi in okolje. Trajnostni razvoj vključuje proaktivno delovanje zmanjševanja tveganj, ki se nanašajo na dolgoročna okoljska, socialna in gospodarska vprašanja.

Varovanje ugleda
V zasebnem in javnem življenju skrbimo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda stranke. Posebej skrbimo za krepitev integritete. Pri svojem delu smo načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični in strokovni. V stiku z fizičnimi in pravnimi osebami vedno vstopamo korektno ter v skladu z zapisanimi vrednotami.

Zdravje, varstvo okolja (ZVO) in varovanje ljudi ter njihovega premoženja
Zavedamo se, da se naš planet sooča z velikimi tveganji, ki imajo neposredne ali posredne škodljive vplive na okolje. Zavezani smo k temu, da s svojim ravnanjem in odločitvami ne škodujemo ljudem in okolju. Kreiramo ter stremimo k zdravim pogojem dela in k nenehnemu izboljševanju na okoljevarstvenem področju, vključujoč aktivno kulturo ZVO. V skladu s to zavezo nenehno sodelujemo v okoljevarstvenih pobudah s soustvarjanjem celostnih programov zaščite narave po vsem svetu ter promoviramo sprejem najstrožjih pravil in standardov, ustvarjenih z namenom zmanjšanja tveganj škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

V. Končne določbe

Dolžni smo ravnati v skladu s tem kodeksom, zato smo z njim seznanjeni. Zavedamo se moralne odgovornosti in posledic kršitev kodeksa.

Kodeks začne veljati s podpisi deležnikov.

Moravče, 17. 2. 2021