Novo: Programske točke so oblikovali predstavnik civilne družbe, nevladne organizacije, civilne iniciative in posamezniki, ko so sodelovali pri poskusu priprave programa nove stranke v slovenskem političnem prostoru;

PROGRAMSKE TOČKE

 

 1. OKOLJE

razglasitev izrednih razmer zaradi podnebnih sprememb, blažilni ukrepi pri odpravljanju posledic podnebnih sprememb, zaostritev zakonodaje na področju varovanja voda, izdelava registra divjih odlagališč, prepoved sanacije izkopov z odpadki oz. njihovimi proizvodi, zmanjšanje količine odpadkov namenjenih za sežig in prepoved sosežiga, ukrepi proti izgubljanju biotske raznovrstnosti, zmanjšanje svetlobne onesnaženosti, varovanje naravne dediščine, drastična omejitev rabe plastike in pospešitev njenega odstranjevanja, izvajanje programa »Zero Waste«, učinkovita okoljska inšpekcija

 1. ENERGETIKA

krepitev energetske učinkovitosti, varčevalni ukrepi, nadgradnja distribucijskega sistema, večja proizvodnja energije iz obnovljivih virov (sonce, biomasa, geotermalna E), postopno ukinjanje rabe fosilnih goriv, zaprtje TEŠ v okviru zavez, prepoved gradnje vetrnih polj, ustanovitev energetskih zadrug

 1. INFRASTRUKTURA

vlaganje v železniško infrastrukturo, hitrejši razvoj javnega potniškega prometa in njegova elektrifikacija, upravljanje mobilnosti, spodbujanje sopotništva in dela na daljavo, premeščanje tovornega prometa s ceste na železnico, širjenje sprehajalnih in kolesarskih poti, moratorij na širjenje cestne infrastrukture z izjemo tretje razvojne osi, uvedba davka na izpuste CO2 iz letalskega prometa, prepoved gradnje plinskih terminalov

 1. GOSPODARSTVO

usklajenost s podnebno, energetsko in izobraževalno politiko, prestrukturiranje gospodarstva v smeri trajnosti, podpora zelenim naložbam, razvoj okoljskih tehnologij in nastop na mednarodnem trgu, krožno gospodarstvo, ureditev področja blockchain tehnologije, olajšanje izdajanja poslovnih vizumov, nadzor nad naložbami, poenostavitev postopkov javnega naročanja, podpora inovativnim start-up podjetjem

 1. ZDRAVSTVO

javno zdravstvo pod enakimi pogoji za vse, svobodna izbira zdravnika, okrepitev zdravstvenih delavcev in njihova razbremenitev, ukinitev »zdravnikov dvoživk«, skupno javno naročanje, neposredna nabava pri proizvajalcih, skupno javno naročanje na ravni EU, ustanovitev neodvisne agencije za izvajanje zdravstvene obravnave in standarde, učinkovit sistem za ravnanje z odpadki iz zdravstva, prenova zdravstvenega zavarovanja

 1. KMETIJSTVO

zaščita kulturne krajine, trajnostna kmetijska proizvodnja, povečanje samooskrbnosti, mreže prodajaln z lokalno pridelano hrano, sodobno zadružništvo, ekološko kmetovanje, povečati delež poljedelstva na račun živinoreje, humana živinoreja s poudarkom na prosti reji, strožje omejitve za GSO in škropiva, študijski program ekološkega kmetovanja na fakultetah za BTH, proti patentiranju sort in pasem s strani multinacionalk, nacionalni center za avtohtona semena, strategija zaščite tal, manj uvoza tropskih živil, podpora mladim prevzemnikom

 1. ZUNANJA POLITIKA

jasna strategija zunanje politike, obnovitev gospodarske diplomacije, enotna promocija turizma in slovenske kulture in kulinarike, vključevanje NVO v oblikovanje in izvedbo politik in promocijo razvojnega sodelovanja, večja usklajenost s skupno zunanjo politiko EU, sodelovanje s sosednjimi državami na področju ravnanja z okoljem

 1. DIGITALIZACIJA

popolna dostopnost do širokopasovnih povezav, standardizirane »pametne« storitve, podpora podjetjem pri prehodu na digitalno poslovanje, spodbujanje raziskav na področju digitalnih tehnologij, pravična uporaba osebnih podatkov, e-uprava, uvedba digitalne osebne izkaznice, krepitev kibernetske odpornosti, vzpostavitev regijskih centrov za delo na daljavo, previdnostno načelo pri razvoju tehnologije 5G

 1. FINANCE

poenostavljeno upravljanje javnih financ, priprava srednjeročnega javnofinančnega okvira v skladu s fiskalnim pravilom, zelena proračunska reforma, stabilizacija finančnega sistema, večja konkurenčnost trga kapitala, stabilnost zavarovalniškega sistema, transparentno upravljanje državnih podjetij, konsolidacija obstoječih upravljavcev (KAD, DSU, SDH) v rezervni demografski sklad, vlaganje sredstev iz mehanizma za pravični prehod v razvoj nizkoogljičnih tehnologij

 1. SOCIALA

skrb za kakovostno življenje vseh prebivalcev, večja varnost na delovnem mestu, okrepitev inšpektoratov, vzpostavitev pogojev za razvoj visoko odzivnih politik na trgu dela, promocija zelenih delovnih mest, zagotavljanje programov vseživljenjskega učenja in medgeneracijske izmenjave znanj, zniževanje socialne izključenosti brezposelnih, odprava prekarnih oblik zaposlitve, podpora mladim iskalcem dela, izenačitev statusa samostojnih podjetnikov, gradnja DSO, varovanih stanovanj in naselij

 1. PRAVOSODJE

učinkovitejše delo in specializacija sodišč, pregon korupcije, zaostritev kazni za gospodarski in okoljski kriminal ter pogojev za izrek pogojne kazni

 1. NOTRANJA VARNOST

uvedba specializiranih organov za pregon okoljske kriminalitete, vzpostavitev učinkovitejšega medinstitucionalnega sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni s poudarkom na varovanju okolja, uvedba sistema migracijskih kvot v skladu z gospodarskimi interesi, učinkovita migracijska politika.

 1. OBRAMBA

družbeni konsenz o potrebah in financiranju vojske, okrepitev sistema zaščite in reševanja, dvig varnostne pismenosti državljanov,  redefinicija zavez Slovenije v organizaciji Nato in njihova takojšnja realizacija, okrepitev medresorskega sodelovanja na področju mednarodnih operacij in misij, transparentno delovanje oboroženih sil na vadbišču Poček in monitoring obremenjenosti okolja

 1. ŠOLSTVO

povečanje obsega okoljevarstvenih učnih vsebin, kakovostno javno šolstvo, oskrba s hrano lokalnih dobaviteljev, izvajanje pouka na šolskih samooskrbnih vrtovih, razširiti športno vzgojo na fizično aktivne odmore, povrnitev ugleda in avtonomije učiteljev, omejitev pritiskov staršev na učni proces, debirokratizacija učnega procesa, prenova sistema napredovanja učiteljev, mentorstvo

 1. KULTURA IN ŠPORT

ohranjanje in promocija kulturne dediščine, profesionalizacija javne nacionalne RTV, gradnja lokalnih kulturnih centrov, podpora NVO in njihovo povezovanje, stabilen status zaposlenega v kulturi, sklad za odkup umetniških del, odstranitev oglasnih panojev v naravi, povečanje energetske učinkovitosti športnih objektov, prireditve izvedene po trajnostnih kriterijih, skrb za podmladek, boljši pogoji in davčne olajšave za vrhunski šport, izgradnja dodatnih panožnih centrov, vzpostavitev športne diplomacije